Saturday, 25/06/2022 - 14:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

Dề thi và đáp án violympic V5-V16-6974513

 03/02/2012, 09:57
ĐỀ THI & ĐÁP ÁN VIOLYMPIC - LỚP 5NĂM HỌC 2010-2011 - (VÒNG 5 – VÒNG 16 )VÒNG 5 - ( 2010-2011 )Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 5 +8 cũ) < 0,02 < < 0,12 < 0,185 < 0,188 < 0,2 < 0,2009 < 0,42 < 0,48 < 0,56 < 0,82 < 0,9 < 0,92 < 0,95 < 1,11 < < 1,87 < 2,54 < 2,75.0,001 < 0,009 < 0,018< 0,064 < 0,12 < 0,185 < 0,2 < 0,2008 < 0,34 < 0,37 < 0,51 < 0,77 < 0,82< 0,92 < 0,95 < 1,105 < < 1,4 < < .0,001 < 0,005 < 0,007 < 0,015 < 0,069 < 0,12 < 0,185 < 0,2009< 0,202 < 0,4 < 0,42 < 0,45 < 0,48 < 0,63 < 0,79 < 0,95 <  < 1,4 < 1,72 < 1,87.Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 5 +8 cũ)*  = 46,8 ;  = 0,037 ;  = 0,009 ; 20,9 = 20,9000 ; 50250 dm = 5km 25m ; 6km 68m = 606dam 8m ;7km 350m = 735dam ;40m 8dm = 4dam 8dm;8dam 7m = 8700cm;200dam = 2000m.* 6km 68m = 606dam 8m ;  = 46,8 ;  = 0,009 ; 20,9 = 20,9000 ; 1m 19cm = 11dm 9cm ; 7km 350m=735dam;50250dm=5km 25m;20,1=20,10;15mm =1cm5mm; 10km5dam=100hm5dam. * 20,08 = 20,080; = 46,8 ;= 0,009 ; 20,9 = 20,9000 ;40m 8dm=4dam8dm; 125dam=1250m ; 10km=10000m; 1m45cm=14dm5cm; 35m4dm=3dam54dm; 2dam5dm=2050cm.ĐỀ THI & ĐÁP ÁN VIOLYMPIC - LỚP 5VÒNG 6 - ( 2010-2011 )Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 9 cũ)4mm < 12mm < 1,9dm < 2,5dm < 4,5dm

Danh sách file (1 files)