Saturday, 25/06/2022 - 15:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh
 • b¶ng tæng hîp ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú lÇn 1 Líp 1A TT Hä vµ tªn TiÕng ViÖt To¸n Ghi chó §äc ViÕt TB §T §H §äc 1 Hoµng T. Quúnh Ch©u 2 4.25 6.3 9.5 8 9.5 2 L¹i ThÞ Mü Hạnh 4 2.5 6.5 9.5 8 8 3 §µo ...
 • b¶ng tæng hîp ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú lÇn 4 Líp 1A TT Hä vµ tªn TiÕng ViÖt To¸n Ghi chó §äc ViÕt TB §T §H §äc 1 Trần Thị Kim Chi 5 5 10.0 9.5 9.75 9.5 2 Võ Thị Hạnh 5 5 10.0 10.0 10.0 9.5 3 Phạm Thị Mỹ ...
 • b¶ng tæng hîp ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú lÇn 3 Líp 1A TT Hä vµ tªn TiÕng ViÖt To¸n Ghi chó §äc ViÕt TB §T §H §äc 1 Trần Thị Kim Chi 5 5 10.0 9 10 8.0 2 Võ Thị Hạnh 5 5 10.0 8 9 10 3 Phạm Thị Mỹ ...
 • b¶ng tæng hîp ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú lÇn 2 Líp 1A TT Hä vµ tªn TiÕng ViÖt To¸n Ghi chó §äc ViÕt TB §T §H §äc 1 Trần Thị Kim Chi 5 4.5 9.5 8.0 9 "6,5" 2 Võ Thị Hạnh 5 5 10.0 9.5 10 "9,5" 3 Phạm Thị Mỹ ...
 • b¶ng tæng hîp ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú lÇn 1 Líp 1A TT Hä vµ tªn TiÕng ViÖt To¸n Ghi chó §äc ViÕt TB §T §H §äc 1 Trần Thị Kim Chi Chi 3.5 4.5 8.0 9 9 9 2 Võ Thị Hạnh 4 4.5 8.5 9 9 9 3 Phạm Thị Mỹ ...
 • b¶ng tæng hîp ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú lÇn 4 Líp 1A TT Hä vµ tªn TiÕng ViÖt To¸n Ghi chó §äc ViÕt TB §T §H §äc 1 Hoàng Quang Tr­êng An 4.5 5 9.5 10 10 9 2 Ph¹m ThÞ Lan Anh 5 5 10.0 10 10 9.5 3 Phạm Thị Hồng ...
 • Thèng kª toµn tr­êng kÕt qu¶ kiÓm tra häc kú ii N¨m häc: 2010 - 2011 M«n: To¸n Líp Khèi TSHS §iÓm 9 - 10 §iÓm 7 - 8 §iÓm 5 - 6 §iÓm 3 - 4 §iÓm 1 - 2 §iÓm trªn TB §iÓm d­íi TB Ghi ...
 • Thèng kª toµn tr­êng kÕt qu¶ kiÓm tra häc kú i N¨m häc: 2010 - 2011 M«n: TIÕNG VIÖT Líp Khèi TSHS §iÓm 1 - 2 §iÓm 3 - 4 §iÓm 5 - 6 §iÓm 7 - 8 §iÓm 9 - 10 §iÓm ...
 • Thèng kª toµn tr­êng kÕt qu¶ kiÓm tra gi÷ahäc kú ii N¨m häc: 2010 - 2011 M«n: TIÕNG VIÖT Líp Khèi TSHS §iÓm 1 - 2 §iÓm 3 - 4 §iÓm 5 - 6 §iÓm 7 - 8 §iÓm 9 - ...
 • b¶ng tæng hîp ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú lÇn 3 Líp 1A TT Hä vµ tªn TiÕng ViÖt To¸n Ghi chó §äc ViÕt TB §T §H §äc 1 Hoàng Quang Tr­êng An 4.5 4.5 9.0 9 9 10 2 Ph¹m ThÞ Lan Anh 4.5 4.25 8.8 9 9 9 3 Phạm Thị Hồng ...
 • b¶ng tæng hîp ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú lÇn 2 Líp 1A TT Hä vµ tªn TiÕng ViÖt To¸n Ghi chó §äc ViÕt TB §T §H §äc 1 Hoàng Quang Tr­êng An 4 4.75 8.8 7 7.9 8.5 2 Ph¹m ThÞ Lan Anh 5 5 10.0 10 10.0 10 3 Phạm Thị ...
 • Danh sách học sinh Lớp 1ATTHọ và tênTiếng ViệtToánGhichúĐọcViếtTBĐTĐHĐọc1Hoàng Quang Trường An4.54.597.589.52Phạm Thị Lan Anh54.59.599103Phạm Thị Hồng Châu55109.5109.254Phạm ...
Tài nguyên