Saturday, 13/08/2022 - 03:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

Tập tô màu-2489729

 08/12/2009, 08:49
Bài 4 Em t?p v?Bài 1: Tập tô màuPaint là phần mềm vẽ hình đơn giản. Paint sẽ giúp các em tập tô màu, tập vẽ mà không cần giấy, mực. Em mở phần mềm Paint bằng cách nháy đúp chuột ở biểu t?ợng trên màn hình Màn hình của Paint có dạng sau: Làm quen với hộp màu: Hộp màu nằm ở phía d?ới màn hình. Hai ô bên trái hộp màu cho em biết màu vẽ và màu nền. - Màu vẽ: thuờng đuợc dùng để vẽ các đuờng nhu đuờng thẳng, đuờng cong. - Màu nền: thuờng đuợc dùng để tô màu cho phần bên trong của một hình. Thực hành:Em hãy chọn các màu vẽ, màu nền khác nhau và quan sát sự thay đổi trong hộp màu. 2. Tô màu:§Ó t« mµu c¸c em dïng c«ng cô T« mµu . C«ng cô T« mµu n»m trong hép c«ng cô Các bước thực hiện:Thực hànhBài 1: Më tÖp ®å ho¹ cã tªn Tomau1.bmp ®Ó t« mµu ®á cho phÇn bªn trong cña h×nh trßn Bài 2: Më tÖp ®å ho¹ cã tªn Tomau2.bmp. T« mµu cho ng«i nhµ theo mÉu sau: Bài 3: Më tÖp ®å ho¹ cã tªn Tomau3.bmp. TËp t« mµu theo mÉu sau: Bài 4: Më tÖp ®å ho¹ cã tªn Tomau4.bmp. H·y t« mµu theo mÉu: Các em hãy bắt đầu tập tô màu nhéCác em hãy bắt đầu tập tô màu nhéCác em hãy bắt đầu tập tô màu nhéHết

Danh sách file (1 files)