Thursday, 19/05/2022 - 23:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

Phân số bằng nhau-4989584

 10/02/2011, 14:38
Thứ sáu ngày 21 tháng 01 năm 2011Toán:Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. Hãy viết phân số thích hợp vào chỗ chấm.AB = .. ACBC = .. ACMO = .. MPOP = .. MPThứ sáu ngày 21 tháng 01 năm 2011Toán:Phân số bằng nhaua) Có hai băng giấy như nhau.-Chia băng giấy thứ nhất thành bốn phần bằng nhauvà tô màu 3 phần băng giấy,-Chia băng giấy thứ hai thành tám phần bằng nhauvà tô màu 6 phần băng giấy,Ta thấy: băng giấy bằng bắng giấy Như vậy:?=b)Nhận xét:vàThứ sáu ngày 21 tháng 01 năm 2011Nhận xét:và*Tính chất cơ bản của phân số:*Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.*Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a)478Toán:Phân số bằng nhauThứ sáu ngày 21 tháng 01 năm 2011Nhận xét:và*Tính chất cơ bản của phân số:*Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.*Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:b)410712Toán:Phân số bằng nhau2) Tính rồi so sánh kết quảa) 18 : 3 và (18 x 4) : (3 x 4) b) 81 : 9 và (81 : 3 ) : (9 : 3)*Tính: 18 : 3 = ........ (18 x 4) : (3 x 4) =...........*So sánh: 18: 3 .... (18 x 4) : (3 x 4)*Tính: 81 : 9 = ........ (81 : 3) : (9 : 3) =...........*So sánh: 81 : 9 .... (81 : 3) : (9 : 3)Thứ sáu ngày 21 tháng 01 năm 2011Nhận xét:và*Tính chất cơ bản của phân số:*Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.*Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.Toán:Phân số bằng nhau2) Tính rồi so sánh kết quả.a) 18 : 3 và (18 x 4) : (3 x 4) b) 81 : 9 và (81 : 3 ) : (9 : 3)*Tính: 18 : 3 = 6 (18 x 4) : (3 x 4) = 72 : 12 = 6*So sánh: 18: 3 = (18 x 4) : (3 x 4) = 6*Tính: 81 : 9 = 9 (81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9*So sánh: 81 : 9 = (81 : 3) : (9 : 3) = 6*Nhận xét: Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia với (cho) cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không thay đổi.Thứ sáu ngày 21 tháng 01 năm 2011Nhận xét:và*Tính chất cơ bản của phân số:*Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.*Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.Toán:Phân số bằng nhauTrò chơi: Vòng số kì diệu18 : 36Thứ sáu ngày 21 tháng 01 năm 2011 Phân số bằng nhauToán: XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ

Danh sách file (1 files)