Saturday, 13/08/2022 - 03:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

BẢN THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ ...

ĐẢNG BỘ XÃ BẢO NINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1 BẢO NINH Đồng Hới, ngày 10 tháng 9 năm 2010 ...

     ĐẢNG BỘ XÃ BẢO NINH       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1 BẢO NINH            

               Đồng Hới, ngày 10 tháng 9 năm 2010                                     

BẢN THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ,PHƯƠNG HƯỚNG RÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN CÔNG CHỨCTổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 

Họ và tên: ĐẶNG THỊ HƯỜNG

Sinh hoạt tại chi bộ: Trường Tiểu học số 1 Bảo Ninh

Đảng bộ:  Xã Bảo Ninh

      Qua 4 năm học tập, nghiên cứu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin trình bày những nhận thức và kết quả học tập, nghiên cứu, tự liện hệ về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau:

1.     Về nhận thức : a . Nhận về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh        Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện về đạo đức, bao gồm: vị trí, vai trò, nội dung của đạo đức; những phẩm chất đạo đức cơ bản và những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới; yêu cầu rèn luyện đạo đức với mỗi người cách mạng.

       Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại, cả phương Đông và phương Tây, mà Người đã tiếp thu được trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách và vô cùng phong phú vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.   

          * Theo Người, những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới bao gồm.

 -  Trung với nước, hiếu với dân :Trung, hiếu là đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam và phương Đông, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển trong điều kiện mới.

       Trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất hàng đầu của đạo đức cách mạng. Người dạy, đối với mỗi cán bộ đảng viên, phải “tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân”, và hơn nữa, phải “tận trung với nước, tận hiếu với dân”.

- Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình : Yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xuất phát từ truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, kết hợp với chủ nghĩa nhân văn của nhân loại, chủ nghĩa nhân đạo cộng sản.

-  Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư : Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư là nền tảng của đời sống mới, là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng. Chủ tich Hồ Chí Minh quan niệm cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính của con người, như trời có bốn mùa, đất có bốn phương .

-  Tinh thần quốc tế trong sáng

    Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế là sự mở rộng những quan niệm đạo đức nhân đạo, nhân văn của Người ra phạm vi toàn nhân loại, vì Người là “người Việt Nam nhất” đồng thời là nhà văn hóa kiệt xuất của thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế.

           *  Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới:

    Hồ Chí Minh nêu lên những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới trong xã hội và chính Người đã suốt đời không mệt mỏi tự rèn mình, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng thực hiện. Đó là:

- Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức : Nói đi đôi với làm trước hết là sự nêu gương tốt. Sự làm gương cho người khác là rất quan trọng. Cha mẹ làm gương cho các con, anh chị làm gương cho em, ông bà làm gương cho con cháu, lãnh đạo làm gương cho cán bộ, nhân viên...

-  Xây đi đôi với chống :Cùng với việc xây dựng đạo đức mới, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, nhất thiết phải chống những biểu hiện phi đạo đức, sai trái, xấu xa, trái với những yêu cầu của đạo đức mới, đó là "chủ nghĩa cá nhân". Xây đi đôi với chống là muốn xây phải chống, chống nhằm mục đích xây. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải chống chủ nghĩa cá nhân.

- Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời : Hồ Chí Minh khẳng định, đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ mới thành. Người viết: “đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” .

b. Sự cần thiết phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương của Người trong giai đoạn hiện nay.

   Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại! Vị lãnh tụ thiên tài, Người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Người đã để lại cho nhân dân ta, dân tộc ta món quà vô giá, đó là hệ thống quan điểm về tư tưởng đạo đức của Người rất toàn diện, rất gần gũi thực tế, dể hiểu, dể học tập và làm theo .

    Sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập kinh tế thế giới đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, tạo ra nhiều thuận lợi, nhưng không ít khó khăn, thử thách mới trong lĩnh vực đạo đức, đó là : sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, nạn tham nhũng gia tăng, ý thức quan liêu chưa được đẩy lùi, lối sống không lành mạnh, nói không đi đôi với làm, đề cao lợi ích cá nhân, dân chủ hình thức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, đặc biệt là một số đảng viên giữ các chức vụ cao trong các cơ quan Nhà nước.

    Do vậy sự kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện cuộc vận động là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại. 

2. Tự liên hệ bản thân về những kết quả cụ thể trong làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.- Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên :  Bản thân luôn xác định vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, người lãnh đạo Nhà trường, không ngừng học tập, nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tích cực phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, trung thực, thẳng thắn, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, xứng đáng là tấm gương để cán bộ, nhân viên, gia đình và xã hội  học tập noi theo, học sinh kính phục, cấp trên tin tưởng.- Về ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc : Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường, của Ngành đề ra, say mê, yêu nghề, tận tuỵ với công việc, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo công tác dạy và học, công tác khác đạt và vượt chỉ tiêu đề ra hàng năm .- Về chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện “ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh:   Tích cực đấu tranh những biểu hiện tiêu cực, tư lợi cá nhân, các quan điểm bảo thủ,  trái với chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. Phát huy thực hiện dân chủ, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng phương pháp làm việc khoa học, tạo môi trường, không khí làm việc thoải mái, hoà đồng, gần gủi đồng nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.- Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người Đảng viên, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể, với đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân.   Giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, giản dị. Luôn tranh thủ lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh, không tham ô, tham nhũng, biết sử dụng thời gian, tiền của của tập thể hợp lý, hiệu quả. Luôn đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân.- Ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương Hồ Chí Minh :    Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường, của Ngành đề ra. Mạnh dạn thẳng thắn kiểm điểm bản thân, nhận trách nhiệm, kịp thời tiếp thu khắc phục sửa chữa. Thực hiện tốt công tác phê bình góp ý cho tập thể cũng như đồng nghiệp trong công tác nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Nhà trường.- Gương mẫu và giáo dục các thành viên trong các gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá:    Luôn luôn gương mẫu và vận động các thành viên trong gia đình noi gương tấm gương của Bác. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, Từ Năm 2006 đến nay gia đình được UBND Phường Hải Đình công nhận là Gia đình văn hoá .3. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh; kiến nghị, đề xuất.- Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đầu tàu của người đảng viên, tâm huyết với nghề nghiệp, tích cực học tập nâng cao trình độ, thực hiện tốt việc dạy và học, không ngừng nâng cao chất lượng dạy, học, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .-  Tích cực quan tâm hơn nữa đến các em học yếu, chủ động phối hợp với phụ huynh nhằm giáo dục các em tiến bộ.                                                                                                      NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH             

   Đặng Thị Hường

Tác giả: Đặng Thị Hường
Nguồn:th-so1baoninh-quangbinh.violet.vn Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 08 : 111
Năm 2022 : 3.808