Saturday, 25/06/2022 - 14:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh
  • I. Hãy viết lại những câu sau ở dạng số nhiều : This is my book.That is a pencil sharpener.What is this?What is that?It’s an eraserIs this a picture?Is that a workbook?I am ten years oldThis student is goodThere is one window in the room II. Sửa ...
  • Bài kiểm traHọ và tên: ……………………………………………..Lớp: 3……….Bài 1: Em hãy khoanh tròn vào cấc câu trả lời đúng nhất:1- What ……….. this? A. are B. is C. am2- How are you? I am …….. . A. fine B. fime C. fines3- This is ……. .. friend, Andy. A. ...
Download