Saturday, 25/06/2022 - 15:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh
  • Van han hanh chinh
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO––––Số: 14/2007/QĐ-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh Phúc––––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu họcBỘ TRƯỞNG BỘ ...
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:30 /2014/TT-BGDĐT  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014 ...
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:30 /2014/TT-BGDĐT  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014 ...
  • THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ CÁC VÒNG THI NĂM HỌC 2012-2013Vòng thi đầu tiên năm học mới 2012-2013 được mở từ 8h ngày 05/09/2012STTCấpVòng thiNgày mởGhi chú1 Vòng 105/9/2012Thứ 42Vòng 214/9/2012Thứ ...
Download